Wiadomosci.Goniec.pl > Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI INFORMACYJNEGO GONIEC.PL

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH 

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM 

4. ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM 

5. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

6. COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA 

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

8. WSPÓŁADMINISTRATORZY

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności serwisu internetowego www.goniec.pl (Serwis Internetowy) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla usługobiorców Serwisu Internetowego (Usługobiorca). Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Iberion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Jana Pawła II 22, 00-133  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576927 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy W Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5001,00 zł; NIP: 9512398358; REGON: 362540807 oraz adres poczty elektronicznej: [..] - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu Internetowego.

3. Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”. Oficjalny tekst RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

4. Korzystanie ze Serwisu Internetowego, w tym zawieranie umów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego Usługobiorcę jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym na stronach Serwisu Internetowego.

2) PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców Serwisu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3) CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę w Serwisie Internetowym.

2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Serwisie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cele przetwarzania danych:

A. Wykonanie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

a) Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (zawarcie i wykonanie umowy). Dane są przechowywane przez cały czas trwania umowy, a także przez czas do przedawnienia roszczeń.

b) Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej

c) Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek umowny niezbędny do zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe świadczenie usług elektronicznych.

B. Marketing bezpośredni polegający na przesyłaniu oferty Administratora na żądanie Użytkownika

a) Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż  do czasu wyrażenia przez Usługobiorcę sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

b) Zakres przetwarzanych danych

imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, dane podane w wiadomości elektronicznej

c) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania oferty. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przesłanie oferty.

C. Reklama:

- nietargetowana – wyświetlana niezależnie od preferencji Usługobiorców

- behawioralna – dopasowana do preferencji Usługobiorców

- ontekstowa – dopasowana do treści zamieszczonych w Serwisie Internetowym

a) Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

1. Reklamy nietargetowane -  Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na realizacji umów z kontrahentami; Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia przez Usługobiorcę sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

2. Reklama behawioralna -  Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda Usługobiorcy.  Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

3. Reklama kontekstowa – Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na monetyzowaniu przestrzeni reklamowej w Serwisie Internetowym.  Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia przez Usługobiorcę sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

b) Zakres przetwarzanych danych: informacje zawarte w plikach cookies

c) Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe wyświetlanie reklam.

D. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. rozpatrzenie reklamacji

a) Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla wykazania realizacji obowiązków. 

b) Zakres przetwarzanych danych

Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej.

c) Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym.

E. Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

a) Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

b) Zakres przetwarzanych danych

Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy.

F. analiza aktywności Usługobiorców podczas korzystania z Serwisu Internetowego, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług przez Administratora (cele statystyczne i analityczne), profilowania potrzeb Usługobiorców w celu wyświetlania treści dostosowanych do ich potrzeb

a) Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Prawnie uzasadniony interes Administratora (artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na analizie efektywności działalności Administratora. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub nie dłużej niż 13 miesięcy.

b) Zakres przetwarzanych danych: pliki cookies, adres IP, lokalizacja

G. rozpatrywania kwestii zgłoszonych przez Usługobiorcę lub udzielenia odpowiedzi na kontakt ze strony Usługobiorcy

a) Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Prawnie uzasadniony interes Administratora (artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na udzieleniu odpowiedzi na zapytanie Usługobiorcy lub próbę kontaktu na żądanie Usługobiorcy. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu  Administratora, nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Usługobiorcę z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

b) Zakres przetwarzanych danych: dane podane w ramach kontaktu z Administratorem: tj. imię, nazwisko, adres e-mail, inne dane podane w wiadomości

c) Podanie danych jest dobrowolne, ale obowiązkowe do udzielenia odpowiedzi zgodnie z żądaniem Użytkownika.

H. prowadzenie profili Administratora w mediach społecznościowych

a) Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegającego na informowaniu o działalności Administratora, w tym promowaniu usług, przez cały czas trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, ale nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Usługobiorcę z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

b) Zakres przetwarzanych danych: dane Usługobiorcy, który wchodzi w interakcje z Administratorem w danym serwisie społecznościowym, które są ogólnodostępne w danym serwisie społecznościowym.

c) Podanie danych jest dobrowolne, ale obowiązkowe do wejścia w interakcje z Administratorem.

3. Ponadto, dane osobowe Usługobiorców zapisywane są w tzw. dzienniku logów tj. programie, który w chronologiczny sposób zapisuje informacje o działaniach podejmowanych w obrębie Serwisu Internetowego. Z tak zapisanych informacji Administrator korzysta w celach związanych ze świadczeniem usług elektronicznych na rzecz Usługobiorców (podstawą prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celach zarządzania Serwisem Internetowym, w celach statystyczno-analitycznych (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO), a także w celu realizacji zasady rozliczalności jeśli chodzi o ochronę danych osobowych (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO).

4. Administrator informuje jednocześnie, że wskazany wyżej czas przetwarzania danych osobowych może być przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do ustalenia, dochodzenia, lub obrony przez roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. Zaś po upływie okresu przetwarzania, dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

4) ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych umów o świadczenie usług drogą elektroniczną konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

3. Dane osobowe Usługobiorców Serwisu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców

a) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

b) dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

5) PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. Prawo dostępu i uzyskania kopii danych, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.

2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.

6) COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko .

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach: identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Serwisie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

a. dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego;

b. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego.

3. W czasie pierwszej wizyty Użytkownika w Serwisie Internetowym zostanie wyświetlony banner cookies w ramach, którego Użytkownik może wyrazić zgody na poszczególne pliki cookies. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień za pomocą odnośnika „Ustawienia cookies” zawartemu w stopce Serwisu Internetowego.

4. Wszystkie informacje dotyczące plików cookies w Serwisie Internetowym znajdują się w treści banneru cookies.

5. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics, Google Tag Manager dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, USA), z narzędzi dostarczanych przez firmę Gemius SA (ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa), z narządzi dostarczanych przez firmę Alexa Internet, Inc. (PresidioBuilding 37, San Francisco, CA 94129-0141, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Serwis Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

6. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

7) PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

 1. Administrator  przekazuje dane osobowe do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy, wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione do następujących podmiotów, z uwagi na międzynarodowcy charakter tych podmiotów: 
  1. Meta Platforms Inc. z siedzibą w Kalifornii, USA – podmiot, który odpowiada za działalność fanpage’a Administratora w serwisie facebook.com Informacje o standardach prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Meta Platforms Inc oświadczyła, że wdrożyła standardowe klauzule umowne, o których możesz przeczytać tutaj: https://www.facebook.com/business/help/336550838147603.
  2. Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA – podmiot, który umożliwia analizę ruchu w Serwisie Internetowym. Informacja o standardach prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Google oświadczyło, że wdrożyło nowe standardowe klauzule umowne, o których możesz przeczytać tutaj:- https://support.google.com/analytics/answer/9012600?utm_source=awfe&utm_medium=email&utm_campaign=20175128, https://business.safety.google/adscontrollerterms/ oraz https://business.safety.google/adsprocessorterms/.
 2. Przekazywanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 następuje do Stanów Zjednoczonych, na terenie których nie mają zastosowania przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Komisja Europejska nie wydała również decyzji, której przedmiotem byłoby stwierdzenie, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Może to skutkować zwiększonym ryzykiem w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez te podmioty, w szczególności ze względu na brak organu nadzorczego w Stanach Zjednoczonych. Wszelkie skargi związane z przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych możesz wnosić do krajowego organu nadzorczego dla Administratora, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska. 
 3. Przekazywanie Państwa danych osobowych do odbiorców w Stanach Zjednoczonych odbywa się w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych (wzorcowe klauzule umowne), które zostały zatwierdzone i przyjęte przez Komisję Europejską. Możesz uzyskać kopię standardowych klauzul umownych - w tym celu należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: [..].
 4. W ramach Serwisu Internetowego korzystamy również modułu komentarzy, którego dostawcą jest OpenWeb Technologies Ltd. z siedzibą w Izraelu. Komisja Europejska decyzją z dnia z dnia 31 stycznia 2011 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady uznała, że kraj ten zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych gwarantowany przez RODO. Dostawca informuje, że w przypadku przekazywania danych do innych krajów poza EOG, dostawca stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://www.openweb.com/legal-and-privacy/gdpr-resource-page/. 

8) WSPÓŁADMINISTRATORZY

 1. W związku z wykorzystywaniem przez Administratora profilu w serwisie Facebook https://www.facebook.com/goniecpl  (Profil Facebook) i profilu w serwisie Instagram https://www.instagram.com/goniec.pl (Profil Instagram),  współadministratorem danych Usługobiorcy wchodzącego w Interakcje za pośrednictwem Profili jest również Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Dublinie (Irlandia), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland (dalej jako: „Facebook”).
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych, której celem jest wyświetlanie statystyk aktywności Usługobiorcy Profilu Facebook i Profilu Instagram oraz działania reklamowe za pomocą dostępnych tam narzędzi.
 3. Więcej informacji o Facebook oraz uzgodnieniach pomiędzy Współadministratorami (w tym zakresach ich odpowiedzialności) można znaleźć w polityce prywatności Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation i https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

9) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego Administratora.